loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.pierwszapomoc.edu.pl
 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pierwszapomoc.edu.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny, za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, metod postępowania w przypadkach ratowania życia czy sposobu korzystania z urządzeń służących udzielaniu pierwszej pomocy takich jak Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (dalej jako: „AED”). W ramach korzystania z Serwisu Użytkownicy mogą wyszukiwać treści serwisu za pomocą interaktywnej wyszukiwarki, komentować zdjęcia i grafiki znajdujące się w podstronie „Galeria” Serwisu oraz wyszukiwać AED znajdujące się najbliżej lokalizacji wskazanej przez Użytkownika. W Serwisie nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług płatnych.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Tomasza Ćwierz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Resuc TEAM Tomasz Ćwierz.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  1. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@pierwszapomoc.edu.pl;
  2. telefonicznie pod numerem: +48 507 112 999;
  3. korespondencyjnie pod adresem: Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków;
  4. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.pierwszapomoc.edu.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

 

II.    DEFINICJE
 

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:
 

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie www.pierwszapomoc.edu.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści prezentowane przez Usługodawcę, w tym informacje dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz sposobu korzystania z tych Usług;
 

Usługodawca – Tomasz Ćwierz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Resuc TEAM Tomasz Ćwierz, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem Rynek Główny 34/15, 31-010 Kraków, NIP 6381702994, REGON 241580025;

 

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawodawca przyznał zdolność prawną, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

 

Konsument - Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

 

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

 

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Blog – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły tematyczne związane z charakterem Serwisu i prowadzoną działalnością gospodarczą. W ramach  tej podstrony Użytkownicy mogą m.in. udostępniać informacje o artykułach prezentowanych przez Usługodawcę na swoich profilach w serwisie społecznościowym Facebook;

Umowa o świadczenie Usług/Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

 

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827);

 

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

Regulamin – niniejszy dokument.


 

 

III.    ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, w szczególności takich jak: przeglądanie informacji zawartych w Serwisie, w tym artykułów prezentowanych w ramach Bloga, korzystanie z formularza kontaktowego oraz dodawanie komentarzy.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

   

IV. USŁUGI
 

 1. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  1. przeglądanie treści Serwisu,
  2. wyszukiwanie treści opublikowanych w Serwisie przez Usługodawcę,
  3. udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą,
  4. udostępnianie informacji o artykułach prezentowanych na Blogu na profilu społecznościowym Użytkownika,
  5. polubienie artykułów prezentowanych na Blogu za pośrednictwem funkcji „Lubię to” Facebooka,
  6. dodawanie i prezentowanie komentarzy dotyczące treści znajdujących się w podstronie „Galeria” Serwisu,
  7. udostępnienie interaktywnego narzędzia umożliwiającego Użytkownikom wyszukiwanie AED znajdujących się najbliżej lokalizacji wskazanej przez Użytkownika.
 2. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na:
  1. przeglądaniu informacji dostępnych Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
  2. wyszukiwaniu treści opublikowanych w Serwisie przez Usługodawcę zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania,
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości za pomocą formularza,
  4. udostępnianiu informacji o artykułach prezentowanych na Blogu na profilu społecznościowym Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udostępnienia informacji o artykule,
  5. dodawaniu i prezentowaniu komentarzy dotyczących treści znajdujących się w podstronie „Galeria” Serwisu jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania komentarza,
  6. udostępnieniu interaktywnego narzędzia umożliwiającego Użytkownikom wyszukiwanie AED znajdujących się najbliżej lokalizacji wskazanej przez Użytkownika zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania.
 3. Na stronie Serwisu prezentowane są reklamy towarów i usług podmiotów trzecich. Reklamy mogą występować w postaci interaktywnych formularzy, za pomocą których Użytkownik może wpisać dane, bądź zmienić reklamowany parametr. Świadczenie usług w ramach tych reklam odbywa się przez zewnętrznego usługodawcę każdorazowo wskazanego w reklamie i zgodnie z warunkami świadczenia usług przez niego ustalonymi.
 4. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

V. ZASADY ŚWIADCZEBUA USŁUG
 

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość przeglądania informacji ogólnodostępnych w Serwisie, w szczególności artykułów prezentowanych na Blogu, treści publikowanych w ramach podstrony „Galeria” a także informacji dotyczących Usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.
 2. Usługodawca prezentuje na stronie Serwisu również informacje dotyczące szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przeprowadzanych przez Usługodawcę. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, a także zawarcie umowy o przeprowadzenie szkolenia odbywa się poza Serwisem Internetowym, w ramach indywidualnego kontaktu Użytkownika z Usługodawcą. Treści dotyczące szkoleń prezentowane w Serwisie Internetowym mają wyłącznie charakter informacyjny i stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Informacje prezentowane w Serwisie mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny, edukacyjny i są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się z tymi informacjami oraz korzystanie z nich przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce. Informacje prezentowane przez Usługodawcę w Serwisie nie stanowią konsultacji medycznych ani nie zastąpią kursu udzielania pierwszej pomocy.
 4. Każdy Użytkownik ma możliwość wyszukiwania treści opublikowanych w Serwisie przez Usługodawcę. W tym celu Użytkownik korzysta z interaktywnej wyszukiwarki udostępnianej w Serwisie i wpisuje interesujący go temat lub hasło w pole wyszukiwarki. Wyszukiwarka wyświetla treści zamieszczone w Serwisie, w których treści zawarty jest temat lub hasło szukane przez Użytkownika.
 5. Użytkownik, za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, ma możliwość wysłania wiadomości do Usługodawcy. W celu wysłania wiadomości za pomocą formularza, Użytkownik wypełnia pola formularza, w tym pole przeznaczone na uzupełnienie treści wiadomości, a następnie wysyła wiadomość za pomocą dedykowanego w tym celu przycisku.
 6. Użytkownik posiadający profil w serwisie społecznościowym Facebook ma możliwość udostępniania informacji o artykułach publikowanych w ramach Bloga na swoim profilu w portalu Facebook za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Informacje o artykule udostępnione przez Użytkownika są prezentowane w ramach jego profilu w portalu Facebook. Dalsze zasady korzystania z funkcji udostępnienia treści na profilu Użytkownika określa regulamin portalu Facebook i w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować udostępnioną treścią na swoim profilu, w tym usunąć ją bądź dalej publikować.
 7. Użytkownik posiadający profil w serwisie społecznościowym Facebook ma możliwość polubienia artykułów publikowanych w ramach Bloga za pośrednictwem funkcji „Lubię to” dostarczanej przez Facebook za pomocą funkcjonalności dostępnych w Serwisie Internetowym. Informacje o polubieniu są prezentowane w profilu Użytkownika w serwisie Facebook. Dalsze zasady korzystania z funkcji polubienia treści na profilu Użytkownika określa regulamin portalu Facebook w zakresie w nim określonym Użytkownik może dysponować informacją o polubieniu na swoim profilu, w tym cofnąć polubienie.
 8. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość dodania i prezentowania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy dotyczących treści prezentowanych przez Usługodawcę w ramach podstrony „Galeria” w Serwisie, korzystając w tym celu z funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę. 
 9. Użytkownik, dodając wypowiedzi w Serwisie oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. 
 10. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę na stronach Serwisu oraz w należących do Usługodawcy social mediach, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 11. Użytkownik, za pośrednictwem interaktywnego narzędzia zintegrowanego z mapą, udostępnianego na stronie Serwisu, ma możliwość wyszukania informacji o lokalizacji AED znajdującego się najbliżej miejsca wskazanego przez Użytkownika. W tym celu Użytkownik, w przeznaczonych do tego polach narzędzia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, wpisuje adres, wokół którego mają zostać wyszukane AED oraz wybiera interesujące go rodzaje AED spośród udostępnionych opcji wyboru. W wynikach wyszukiwania pojawia się mapa z zaznaczonymi na niej punktami, w których zlokalizowane są AED z podziałem na rodzaje AED, które zaznaczył Użytkownik.

 

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 

 1. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zawartej na odległość (w tym umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się na stronie Serwisu.
 2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie Usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do:
  1. postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  2. przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  3. niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  4. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  5. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie lub innych Usług jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 6. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 7. W stosunku do Przedsiębiorców, Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia Usług, jak również rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, ze skutkiem natychmiastowym, a w stosunku do Użytkownika będącego Konsumentem – po wcześniejszym bezskutecznym wezwaniu Użytkownika do zaprzestania naruszeń, w następujących przypadkach:
  1. powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia, że Użytkownik narusza Regulamin, przepisy obowiązującego prawa lub zasady dobrych obyczajów;
  2. gdy działania lub zaniechania Użytkownika wpływają negatywnie na dobre imię Usługodawcy lub w inny sposób szkodzą Usługodawcy;
  3. otrzymania przez Usługodawcę skargi na działalność danego Użytkownika lub w innym przypadku powzięcia wątpliwości przez Usługodawcę co do zgodności działań Użytkownika ze specyfiką Serwisu, prawem i zasadami współżycia społecznego.
 8. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  2. może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@pierwszapomoc.edu.pl

adres:

Rynek Główny 34/15
31-010 Kraków