loading

Chcesz nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy ?

ZADZWOŃ: 507 112 999

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.pierwszapomoc.edu.pl

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pierwszapomoc.edu.pl (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjny, za jego pośrednictwem Użytkownicy mają możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy, metod postępowania w przypadkach ratowania życia czy sposobu korzystania z urządzeń służących udzielaniu pierwszej pomocy takich jak Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (dalej jako: „AED”). W ramach korzystania z Serwisu Użytkownicy mogą wyszukiwać treści serwisu za pomocą interaktywnej wyszukiwarki, komentować zdjęcia i grafiki znajdujące się w podstronie „Galeria” Serwisu oraz wyszukiwać AED znajdujące się najbliżej lokalizacji wskazanej przez Użytkownika. W Serwisie nie dochodzi do zawierania umów o świadczenie usług płatnych.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Tomasza Ćwierz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Resuc TEAM Tomasz Ćwierz.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
   a. poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: biuro@resuscteam.pl;
   b. telefonicznie pod numerem: +48 507 112 999;
   c. korespondencyjnie pod adresem: Rynek Główny 28, 31-010 Kraków;
   d. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.pierwszapomoc.edu.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Serwisu, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.
 8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 9. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.
 10. Zasady świadczenia w ramach Serwisu innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

 

NUMERY ALARMOWE

 

112  EUROPEJSKI NR RATUNKOWY

999  POGOTOWIE RATUNKOWE

998  STRAŻ POŻARNA

997  POLICJA

 

991  POGOTOWIE ENERGETYCZNE

992  POGOTOWIE GAZOWE

993  POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE

994  POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

986  STRAŻ MIEJSKA

KONTAKT:

telefon:

507 112 999

e-mail:

biuro@resuscteam.pl

adres:

Rynek Główny 28
31-010 Kraków